RUTI

Registrul Unic al Transparenței Intereselor

Loading Evenimente
Loading Evenimente

« Toate Evenimentele


Titlu:
Eveniment Consiliul Concurenței „Concurenta 2.0”
Tema întâlnirii:
Consiliul Concurenţei a lansat spre dezbatere publică in cadrul unei conferințe, raportul său anual intitulat „Mediul Concurențial Romanesc – evoluții în sectoare esențiale” Raportul se axează pe abordarea a trei sectoare din categoria new economy si anume comerț online, telecomunicații si media, respectiv efortul de lock in în domeniul achizițiilor publice. În cadrul conferinței s-au dezbătut, în cadrul a două sesiuni paralele, teme de actualitate pentru mediul economic din România, si anume: „ Concurența, reglementarea și noi modele de business” și „Noi tendințe în piețele telecom si impactul asupra concurenței”. Au participat la eveniment in calitate de lectori sau oaspeți, reprezentanți la nivel înalt ai unor organisme internaționale cu atribuții in domeniul concurenței cum ar fi OCDE, reprezentanți ai autorității de concurentă din Serbia și ai Direcției Generale de Concurentă a Comisiei Europene, experți ai autorităților de reglementare, Guvern, alte autorități publice, parlament, membri corporativi ai camerelor de comerț si industrie, reprezentanți ai organizațiilor patronale, ai asociațiilor profesionale și ai asociațiilor investitorilor străini, mediul juridic, reprezentanți ai mass media, ai mediului academic și ai organizațiilor societății civile. In cadrul conferinței Dl. Secretar de Stat, Octav Dan Paxino a ținut sa puncteze următoarele: Politica de concurență este o componentă a vieții economice aflată în permanentă mișcare, iar autoritatea de concurență trebuie să fie în continuare cea care dă prima semnalul adaptării la provocările ce apar în acest domeniu. Sunt convins că și în viitor, Consiliul Concurenței își va menține atitudinea pro-activă în materie de antitrust, cum ar fi: concentrarea resurselor asupra cazurilor importante de distorsionare a concurenței, utilizarea adecvată a instrumentelor de investigație și aplicarea de sancțiuni severe în caz de încălcare gravă a regulilor relevante. Aș vrea să menționez, în primul rând, importanța capitală a piețelor deschise și nedistorsionate la nivel național și european pentru îmbunătățirea competitivității companiilor europene. Politica în domeniul concurenței, în general, și normele de ajutor de stat, în special, sunt vitale pentru a crea piețe deschise, competitive și inovatoare, având un rol esențial în crearea de locuri de muncă și creștere economică în toate sectoarele economiei. Putem afirma că, în prezent, mediul de afaceri din România este beneficiarul unui climat concurențial normal. Legislația națională în domeniu este integral armonizată cu acquis-ul comunitar, iar Consiliul Concurenței (CC) este o instituție solidă și independentă, un arbitru echidistant ce aplică în mod unitar regulile relevante. În plus, autoritatea română de concurență joacă și va juca un rol important și în domeniul ajutorului de stat, urmărind, în limita atribuțiilor conferite de prevederile legale în vigoare, să asigure o alocare eficientă și transparentă a resurselor limitate ale statului către domenii precum protecția mediului, infrastructura, cercetarea, pregătirea forței de muncă etc. Concurența din România a cunoscut multe beneficii în urma europenizării și a “internaționalizării”. Legea concurenței din România este puternic ancorată în standardele europene de aplicare a legii: cadrul de analiză de fond, reglementările secundare și practicile de punere în aplicare a legii sunt în mare parte în conformitate cu modelul european de aplicare a legii. În plus, aș dori să apreciez și implicarea activă a CC în eforturile naționale de combatere a fraudei în achiziții, rolul acesteia în depistarea cartelurilor de trucare a licitațiilor în promovarea unor practici de achiziții mai bune. Analiza concentrărilor economice urmează standardele elaborate pentru regimurile de analiză a concentrărilor economice, iar abordarea profesionistă și pragmatică a Consiliului Concurenței în cazurile de concentrare economică mă face să afirm, de asemenea, că instituția a jucat un rol activ în evaluarea impactului cadrului legislativ asupra concurenței, fiind un militant de succes pentru modificările aduse legilor și reglementărilor care limitează concurența. Sunt convins că multe din schimbările înregistrate în timp, în domeniu, reprezintă eforturi ambițioase ale CC de a încorpora sfaturile contribuitorilor internaționali și de a se adapta la standardele internaționale, la practicile de aplicare a legii, precum și la soluții instituționale, cu scopul de a îmbunătăți eficiența regimului de aplicare și de a face astfel ca piețele să funcționeze mai bine. Se impune ca politicile concurențiale să fie cunoscute și înțelese de către toți cei care sunt implicați în economie. Companiile trebuie să cunoască, atât modalitățile prin care pot fi protejați de legislație în cazul în care devin victime ale unor practici anticoncurențiale, dar și care sunt sancțiunile pe care le pot primi dacă decid încălcarea normelor. Este foarte important să cunoască aceste reglementări atât mediul de afaceri, dar și persoanele fizice. Consiliul Concurenței ar trebui să se concentreze în continuare asupra luptei împotriva cartelurilor, a abuzului de poziție dominantă a companiilor in sectorul lor de activitate, a fuziunilor și achizițiilor, a concurenței neloiale. Concurența este și va rămâne în continuare un mecanism vital al economiei românești, iar Consiliul Concurenței este și va avea un rol foarte important pentru asigurarea unui mediu concurențial sănătos. Astfel, se va putea încuraja eficiența și inovația și se vor putea reduce prețurile. De asemenea, companiile vor trebui încurajate să ofere consumatorilor bunuri și servicii în termenii cei mai favorabili. În final, pot afirma că performanțele din cei 20 de ani de activitate ar putea plasa Consiliului Concurenței din Romania în categoria instituțiilor naționale de succes, care au contribuit în termeni de stabilitate și coerență la un mediu concurențial sănătos pe piața românească. Pot spune, de asemenea, că performanța CC ar trebui să constituie o sursă de inspirație nu numai pentru administrația națională, dar și pentru alte țări partenere interesate să consolideze regulile de concurență. Atragerea fondurilor europene reprezintă o resursă foarte importantă pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu și lung a economiei și societății românești, precum și un element central pentru asigurarea sustenabilității bugetare prin prisma caracterului nerambursabil al acestor fonduri. Au fost depuse eforturi susținute pentru îndeplinirea condițiilor de desemnare a autorităților implicate în sistemele de management și control ale programelor operaționale 2014-2020 care s-au concretizat în acreditarea acestora pentru toate programele operaționale. În anul 2017 s-a urmărit deschiderea liniilor de finanțare pentru toate programele, astfel, se preconizează că, până la sfârșitul acestui an, rata de lansare pentru programele finanțate din Fonduri Europene Structurale și de Investiții (Fonduri ESI) va ajunge la aprox. 95% din suma totală alocată în acest scop. Se pune accent pe accelerarea ritmului de evaluare și contractare a proiectelor, până la acest moment fiind semnate contracte de finanțare cu beneficiarii în valoare totală de peste 3,5 miliarde euro. Aplicarea eficace și eficientă a legislației UE privind ajutoarele de stat în domeniul fondurilor europene a constituit una din condiționalitățile ex-ante cu caracter orizontal, care a fost îndeplinită de România. În acest context, a fost pus la punct un mecanism, care implică inclusiv o bază de date privind ajutoarele de stat/minimis acordate în România, care să asigure controlul ex-ante al ajutoarelor acordate la nivel naţional atât din fonduri europene, cât şi din fonduri naţionale. Sistemul IT/baza de date Registrul Ajutoarelor de Stat (RegAS) a fost dezvoltat de către Consiliul Concurenţei prin intermediul unui proiect finanţat din fonduri europene (POAT 2007-2013) în perioada martie 2014 – decembrie 2015 și este disponibil tuturor furnizorilor din România începând cu aprilie 2016. Toate măsurile de sprijin al beneficiarilor Fondurilor ESI sunt analizate inclusiv prin prisma legislaţiei în domeniul ajutorului de stat la nivelul Autorităților de Management/Organismelor Intermediare. Pentru intervențiile care implică ajutor de stat, Autoritățile de Management/Organismele Intermediare elaborează, cu sprijinul experţilor din cadrul Consiliului Concurenţei, schemele de ajutor de stat/minimis, stabilindu-se cazurile în care se impune notificarea individuală. Ghidurile solicitanților detaliază criteriile de eligibilitate atât cele specifice fondurilor europene, cât şi cele specifice ajutorului de stat/minimis, după caz.
Decident:
Funcția: Secretar de Stat
Instituție: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
E-mail: dan.paxino@fonduri-ue.ro

Detalii:

Data:
23 noiembrie 2017
Timp:
9:15 - 12:00
Categorie Eveniment :
, ,


Informaţii despre ultimele întâlniri adăugate în RUTI

Ultimii decidenţi / ultimele grupuri specializate înregistrateInformaţii contact


Piaţa Victoriei nr.1, Sector 1, Bucureşti, România